Wzrost płacy minimalnej od 2019 roku

Poprzedni Następny

W wyniku wzajemnych porozumień pomiędzy Ministerstwem Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wyniesie 2.220,00 zł brutto miesięcznie, natomiast stawka godzinowa 14,50 zł brutto.

Dla porównania minimalne wynagrodzenie w 2018 roku wynosi
2.100,00 zł, a stawka godzinowa 13,70 zł. Akceptacja rządowej propozycji będzie oznaczało w następnym roku wzrost płacy minimalnej o 120,00 zł zaś stawki godzinowej o 80 groszy.

Początkowo Ministerstwo Finansów oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało, wzrost płacy minimalnej w 2019 roku do 2.250,00 zł, a stawki godzinowej do 14,70 zł. Spotkało się to jednak z brakiem akceptacji ze strony Ministerstwa Finansów. Propozycja rządu została przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, na forum której odbędą się w tej sprawie negocjacje. Powinny zakończyć się w ciągu 30 dni. W przypadku uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej zostaną one ogłoszone w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. W przeciwnym razie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. zostaną ustalone przez rząd tak jak w ubiegłym roku czyli w drodze rozporządzenia.

Obserwując stanowisko przewodniczącego NSZZ Solidarności w kwestii zaproponowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę można dojść do wniosku, że ciężko będzie wypracować wspólne porozumienie. Postulatem NSZZ Solidarność jest kwota 2.273,00 złotych.

Przypomnijmy, minimalnym wynagrodzeniem za pracę jest ustalone najniższe wynagrodzenie jakie pracodawca musi wypłacić każdemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej jest naruszeniem praw pracowniczych.

Wzrost pracy minimalnej oznacza również wzrost innych świadczeń takich jak: odprawa przy zwolnieniu grupowym wynosząca maksymalnie piętnastokrotność płacy minimalnej, dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za czas przestoju czy podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

KOMENTARZE 0