Zasiłek opiekuńczy nad chorym członkiem rodziny gdy w domu przebywa inna niepracująca osoba posiadająca np. prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub przebywająca np. na zwolnieniu chorobowym

Poprzedni Następny

Często zdarza się tak, że mając prawo do zasiłku opiekuńczego np. z tytułu posiadanej umowy o pracę czy też prowadzonej działalności gospodarczej lub innego tytułu do objęcia ubezpieczeniem chorobowym jesteśmy zmuszeni zająć się osobą niezdolną do pracy lub sprawować opiekę nad dzieckiem. Pojawiają się różnego rodzaju dylematy z tym związane, czy otrzymam zasiłek opiekuńczy, czy mi się należy? Odpowiedz jest tylko jedna: Osoba całkowicie niezdolna do pracy nie jest uważana przez ZUS za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny, za taka osobę nie jest uważany również inny członek rodziny przebywający aktualnie na zwolnieniu lekarskim z tytułu niezdolności do pracy. Pozostawanie takich osób we wspólnym gospodarstwie domowym z chorym domownikiem nie pozbawia pracownicy prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad nią.

 Z doświadczenia: Pracownica wypełniła wniosek o zasiłek opiekuńczy nad swoja matką. W domu mieszka razem z niepracującym mężem który sam potrzebuje opieki- ma pierwsza grupę inwalidzką. Czy są przeciwwskazania do przyznania zasiłku?

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – dalej u.ś.p., zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny takim jak małżonka, rodzice, rodzic dziecka, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki. Jednocześnie z art. 34 u.ś.p. wynika, że zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to jednak opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat. Przepisy u.ś.p. bliżej nie precyzują, kto może być uznany za innego członka rodziny w rozumieniu art. 34 u.ś.p. pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym i mogącego zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. ZUS przyjmuje, że za takiego członka rodziny nie mogą być uznane: 1) osoby całkowicie niezdolne do pracy, 2) osoby chore, 3) osoby, która ze względu na wiek są niesprawne fizycznie lub psychicznie, 4) osoby prowadzące gospodarstwo rolne, 5) pracownik odpoczywający po pracy na nocnej zmianie, 6) osoby prowadzące działalność pozarolniczą, 7) osoby niezobowiązane do sprawowania opieki na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli odmawia ona sprawowania opieki. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że osoba całkowicie niezdolna do pracy nie jest uważana przez ZUS za członka rodziny mogącego zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Pozostawanie takiej osoby we wspólnym gospodarstwie domowym z chorą matką nie pozbawia więc pracownicy prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu konieczności sprawowania opieki nad nią.

Nie wiesz jak wypełnić druk Z15 ? Zadzwoń do Nas, pomożemy Ci go wypełnić w odpowiedni sposób.

KOMENTARZE 0