Organ rentowy – co powinien a czego nie robi w stosunku do kontrolowanych osób w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

Poprzedni Następny

Przedsiębiorco jesteś w trakcie  kontroli? Czy wiesz jakie masz prawa w stosunku do Organu  który Cie kontroluje ? Masz ich bardzo wiele.

ZUS prowadząc postępowanie kontrolne które de facto zmierza do wydania decyzji kieruje się m.in. przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym przysługuje nam wiele uprawnień wynikających z tej ustawy.

Po pierwsze, naszym podstawowym i zarazem najważniejszym uprawnieniem w toku postępowania kontrolnego prowadzonym przez Organ rentowy jest czynny udział w każdym stadium postępowania. Uprawnienie to wynika z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie z tym uprawnieniem możemy wypowiedzieć się co do wszelkich przeprowadzonych dowodów.

Co z tego wynika?

M.in. to, że w przypadku gdy w toku postępowania które jest prowadzone przez ZUS Organ rentowy uzyska nowy dowód w sprawie powinien nas o tym poinformować abyśmy mogli wypowiedzieć się co do tego dowodu. Organ rentowy nie może nic zrobić za naszymi plecami.  Konsekwencją tego prawa jest również możliwość inicjatywy dowodowej z naszej strony tzn. że możemy składać wnioski dowodowe, a także dostarczać nowe dowody. Jako dowód ZUS powinien dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Gorąco zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do brania czynnego udziału w postępowaniu poprzez składanie wniosków dowodowych, ponieważ często się okazuje, że przedłożenie nowych dowodów pozwoli nam wpłynąć na ZUS oraz uniknięcie wydania negatywnej dla nas decyzji.

Dodatkowo przysługuje nam również uprawnienie w postaci przeglądania akt postępowania oraz sporządzania kopii, zdjęć a także notatek. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Niestety powyższego prawa nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, a także do innych akt które Organ administracji publicznej wyłączył ze względu na ważny interes państwowy. W takim przypadku odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

A co w przypadku gdy nie czujemy się na siłach do samodzielnego działania w trakcie kontroli, sprawa nas przerasta albo po prostu nie chce nam się walczyć z ZUS?

 Możemy skorzystać z pomocy pełnomocnika. W toku postępowania administracyjnego przysługuje nam prawo ustanowienia pełnomocnika który za nas będzie dokonywał czynności przed Organem rentowym, chyba że dane czynności będą wymagały naszego osobistego zaangażowania.

Na sam koniec pamiętajmy, że obowiązkiem ZUS jest pouczenie nas o prawie zapoznania się z aktami i złożenia końcowego oświadczenia oraz wstrzymania się od wydania decyzji do czasu złożenia tego oświadczenia w wyznaczonym terminie.

KOMENTARZE 0