Ustawa Prawo przedsiębiorców- czy nowe przepisy polepszą funkcjonowanie przedsiębiorców?

Poprzedni Następny

Ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku wprowadziła szereg zasad które mają ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców.

Zasady te wyrażone zostały wprost w przepisach ustawy. I tak m.in. wprowadzono w art. 8 zasadę domniemania legalności działania lub też wprost „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone” która brzmi: ,,Przedsiębiorca może podejmować wszelkie działania, z wyjątkiem tych, których zakazują przepisy prawa. Przedsiębiorca może być obowiązany do określonego zachowania tylko na podstawie przepisów prawa.” Niby oczywiste i wiadome od zawsze, ale czytając ten przepis ustawy zaczynamy się zastanawiać, w jaki sposób dotychczas funkcjonowało prawo wobec przedsiębiorców skoro była konieczność wprowadzenia takiej reguły. Inna regulacja wynika z art.10 wprowadzając zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy.

I tak art.10 stanowi: 1. Organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. 2. Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy.”.

Co do tej zasady są oczywiście wyjątki m.in. ten który mówi o tym, że zasady nie stosujemy w przypadku gdy wymaga tego ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego. Zatem nasz ustawodawca zostawił sobie furtkę do rozstrzygania zgodnie z interesem państwa (czytaj: w tym przypadku sprzecznie z interesem przedsiębiorcy) nie wskazując jednocześnie jakie to interesy państwa miał na myśli. Z czasem życie pokaże nam jak interes państwa wpłynie na wydawanie rozstrzygnięć.

Kolejną zasadą wprowadzoną przez ustawę jest zasada przyjaznej interpretacji przepisów zawarta w art. 11 ustawy która brzmi: ,,Jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ.”. Oczywiście przewidywany jest wyjątek taki jak w art. 10 polegający na ważnym interesie państwa. Dodatkowo wprowadzono kilka innych zasada wyrażonych w następnych artykułach ustawy czyli:

-zasada pogłębiania zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania- wynikająca z art. 12 ustawy: Organ prowadzi postępowanie w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,

-zasada odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za naruszenie prawa- wynikająca z art. 13 ustawy: Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

-zasada pewności prawa- wynikająca z art. 14 ustawy: Organ bez uzasadnionej przyczyny nie odstępuje od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym,

-zasada udzielania informacji-wynikająca z art. 15 ustawy: Organ, w zakresie swojej właściwości, udziela przedsiębiorcy informacji o warunkach podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej.

Treść przepisów ustawy jest bardzo obiecująca dla przedsiębiorców, życie i praktyka wszystko zweryfikuje, jednakże patrząc na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych nie napawa to zbytnim optymizmem. Dlaczego? Bo większość tych zasad ma przecież swoje odzwierciedlenia m.in. w konstytucji i szeregu innych ustaw chociażby kodeksie postępowania administracyjnego czy ustawie o świadczeniach pieniężnych z  ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczerze powiedziawszy wydaje się nawet niepotrzebne wprowadzanie niektórych zasad które powinny od dawna funkcjonować na podstawie innych przepisów.

KOMENTARZE 0