Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – nowa instytucja mająca służyć przedsiębiorcom

Poprzedni Następny

,,Konstytucja Biznesu” czyli pakiet ustaw który ma ułatwić funkcjonowanie przedsiębiorców  wprowadziła m.in. Ustawę z dnia 06.03.2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich przedsiębiorców.  Na mocy powyższej ustawy został utworzony urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców który ma być strażnikiem praw średnich, małych i mikro przedsiębiorców.

Do głównych zadań Rzecznika należy m.in.:

-opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;

-współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;

-inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego;

-występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo wydanie lub zmianę innych aktów normatywnych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej;

-występowanie do właściwych organów z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeśli przepisy będące przedmiotem wniosku budzą wątpliwości w praktyce lub ich stosowanie wywołało rozbieżności w rozstrzygnięciach wydawanych przez właściwy organ administracji publicznej;

-informowanie właściwych organów nadzoru lub kontroli o dostrzeżonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu organów administracji publicznej;

-występowanie do właściwego ministra lub organu upoważnionego ustawowo do opracowywania i wnoszenia do rozpatrzenia przez Radę Ministrów projektów aktów normatywnych z wnioskiem, o którym mowa w art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

-występowanie do Sądu Najwyższego z wnioskiem, o którym mowa w art. 83 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5 i 650);

-wnoszenie skargi nadzwyczajnej, na podstawie art. 89 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym;

-występowanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskami o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

-zwrócenie się o wszczęcie postępowania administracyjnego, wnoszenie skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także uczestniczenie w tych postępowaniach – na prawach przysługujących prokuratorowi;

-żądanie wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu;

-informowanie właściwe organy o dostrzeżonych barierach i utrudnieniach w zakresie wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyżej wymienione czynności Rzecznik wykonuje z urzędu albo na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy przy pomocy powołanego biura.

Stanowisko Rzecznika jest jednokadencyjne i trwa 6 lat. Rzecznika powołuje premier na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki. Rzecznik musi charakteryzować się bezstronnością, dlatego też Rzecznik, nie może należeć do partii politycznych ani też prowadzić działalności która nie pozawalałby na pełnienie sprawowanej funkcji.

Nie wiesz jak sporządzić skargę do RMŚP? Napisz do Nas! Posiadamy w ofercie usługę polegającą na sporządzaniu takiej skargi .

KOMENTARZE 0