Regulamin korzystania ze sklepu internetowego na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona internetowa www.prawoprzedsiebiorcow.com jest własnością Business Consulting M&G Sp z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Onyksowej 5 lok 25, wpisanej do KRS pod numerem 0000748931 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł  NIP 7123374776, REGON 381312589, TEL. 533 004 044.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Business Consulting M&G Sp z o.o. zwaną dalej Usługodawcą oraz zasady korzystania ze sklepu na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com zwanego dalej stroną internetową lub stroną, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

a) Strona internetowa – strona www.prawoprzedsiebiorcow.com

b) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych przez stronę internetową drogą elektroniczną

c) Usługodawca – spółka Business Consulting M&G Sp z o. o. – właściciel strony www.prawoprzedsiebiorcow.com o którym mowa w pkt 1 niniejszego Regulaminu

d) Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców

e) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

f) Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem strony www.prawoprzedsiebiorcow.com.

g) Konto Użytkownika – zbiór informacji podanych przez Użytkownika w trakcie składania zamówienia na zakup usługi, gromadzonych przez Usługodawcę w systemie informatycznym Usługodawcy www.prawoprzedsiebiorcow.com

h) Porada on-line – odpowiedź wyjaśniająca dane zagadnienie. W jej ramach dokonywana jest analiza problemu na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa jak również praktyki Organu rentowego w oparciu o uzyskane informacje (cena nie zawiera analizy dokumentów księgowych i prawnych ani informacji dostępnych na kontach w ZUS). Jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania. Porada on-line realizowana jest poprzez maksymalnie 20 minutową rozmowę lub poradę wysyłaną w formie pisemnej na adres mailowy, po uprzednim wskazaniu przez klienta wybranej opcji. W ramach wykonywanej usługi możliwym jest zadanie dodatkowych pytań po zakończeniu usługi lub otrzymaniu odpowiedzi w postaci e-maila. Usługodawca dostarcza wówczas  odpowiedz na dodatkowe 3 pytania dotyczące  problemu głównego

i) Konsultacja księgowa  – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie. W jej ramach dokonywana jest  analiza problemu na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa jak również praktyki Organu rentowego w oparciu o uzyskane informacje (cena zawiera analizy dokumentów księgowych oraz informacji dostępnych na kontach w ZUS w ilości do 10 dokumentów). Jeśli zachodzi taka potrzeba, wskazywane są alternatywne, możliwe do przyjęcia drogi postępowania. Porada o nazwie ,,konsultacja księgowa” realizowana jest poprzez maksymalnie 60 minutową rozmowę lub poradę wysyłaną w wersji papierowej na adres mailowy, po uprzednim wskazaniu przez klienta wybranej opcji. Klient w ramach usługi otrzymuje też wypełnione dokumenty do ZUS do 2 sztuk. Jeżeli w celu zamknięcia danej porady na poziomie satysfakcjonującym dla klienta lub jeżeli wymaga tego dana sprawa niezbędne jest sporządzenie dodatkowych dokumentów klient zobowiązany jest za uprzednią zgodą dokonać opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com w zakładce Co oferujemy i za ile?. W tym celu Usługodawca wystawia dodatkowe faktury za sporządzenie takich dokumentów. W ramach usługi jest możliwość zadania dodatkowych pytań po zakończeniu usługi lub otrzymaniu odpowiedzi w postaci e-maila. Usługodawca dostarcza wówczas odpowiedź na dodatkowe 3 pytania dotyczące  problemu głównego. W ramach pytań sporządza już tylko i wyłącznie dodatkowe dokumenty za dopłatą zgodnie z cennikiem na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com w zakładce Co oferujemy i za ile?

j) Konsultacja prawna – odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca dane zagadnienie prawne. W jej ramach dokonywana jest  analiza problemu na podstawie wskazań doktryny i orzecznictwa jak również praktyki Organu rentowego w oparciu o uzyskane informacje (cena zawiera analizy dokumentów księgowych i prawnych oraz informacji dostępnych  na kontach w ZUS w ilości do 10 dokumentów), porada udzielana jest przez eksperta w dziedzinie prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych, wskazane są ścieżki postępowania sądowego, ewentualnie zostaje podjęta próba wskazania ścieżki ,,ostatniej deski ratunku,, na poziomie organu rentowego, objaśniona zostaje także procedura odwołania się od negatywnych decyzji Organu rentowego. Jeżeli wymaga tego stan faktyczny sprawy, po uprzedniej zgodzie klienta za dodatkową opłatą zostają podjęte czynności zgodnie z cennikiem znajdującym się na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com w zakładce Co oferujemy i za ile?. W ramach porady prawnej Usługodawca nie sporządza żadnych dokumentów księgowych.

k) Cookies– niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu: utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

l) Formularz zamówienia-  formularz umieszczony na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com w którym Użytkownik podaje swoje dane w celu złożenia zamówienia.

4. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez stronę jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym regulaminem.

5. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług zamówionych poprzez Użytkownika oraz w celu badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez stronę oraz w celach statystycznych i poprawienie statystyk.

6. W trakcie składania zamówienia na usługę Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i reklamy oraz w celu skorzystania z newslettera.

7. Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów należytego wykonania usługi przez Usługodawcę i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania, jak i żądania ich usunięcia. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).

8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Usługodawca nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych. O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu strony jest dokonywane zgodnie z procedurami zawartymi w polityce prywatności.

10.Wraz z usunięciem danych Użytkownika Usługodawca zaprzestaje tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Użytkownika po usunięciu konta na potrzeby policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

11. Dane pozostają w dyspozycji Usługodawcy i są przechowywane na skrzynkach mailowych zabezpieczonych hasłem.

12. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (URL),

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu www.prawoprzedsiebiorcow.com

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

13.Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Usługodawcę. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w naszej polityce prywatności.

14. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

15. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Usługodawcę, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

16. Siedziba Usługodawcy mieści się w  Lublinie przy ul. Onyksowa 5 lok 25. Jednakże usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania nośników danych w innych miejscach takich jak dodatkowe miejsce prowadzenia działalności.

17. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawca w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@prawoprzedsiebiorcow.com a także telefonicznie pod numerem tel. 533 004 044 w godz. od 9:00 do 17:00 w dni robocze.

RODZAJE ŚWIADCZONYCH USŁUG

18. Usługodawca świadczy usługi odpłatnie i bezpłatnie:

a) Usługami płatnymi są usługi usługa Porada on-line oraz Konsultacja księgowa i Konsultacja prawna oraz usługi wskazane  w zakładce Co oferujemy i za ile?

b) Usługami bezpłatnymi są m.in., subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Usługodawcę treści strony www.prawoprzedsiebiorcow.com. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

19. Usługa Porada on-line oraz Konsultacja księgowa i Konsultacja prawna  świadczona jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach wymienionych wyżej usług nie są świadczone usługi opisane w zakładce Co oferujemy i za ile?. Żadna z usług opisana w zakładce Co oferujemy i za ile?  nie wchodzi w skład usługi Porada on-line, Konsultacja księgowa i Konsultacja prawna. Wszystkie usługi z zakładki Co oferujemy i za ile zawsze? są płatne dodatkowo.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY I PŁATNOŚĆ ORAZ WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 20. W celu zawarcia umowy sprzedaży, Użytkownik może złożyć zamówienie za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.prawoprzedsiebiorcow.pl oraz przesłania za pomocą formularza zamówienia  w polu ,,Dodatkowe informacje” wiadomości  z dokładnym opisem stanu faktycznego. Zamówienie może być składane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

21. Po otrzymaniu zamówienia Usługobiorca otrzyma maila zwrotnego potwierdzającego otrzymane zamówienie oraz informację, iż realizacja zamówienia nastąpi w wskazanym czasie po otrzymaniu potwierdzenia zaksięgowania kwoty. W tym momencie następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

22. Użytkownik w celu złożenia zamówienia zobligowany w trakcie składania zamówienia do zapoznania się oraz akceptacji postanowień Regulaminu.

23. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku od godziny 9:00 do godziny 17:00. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 17:00 oraz soboty, niedzielę oraz dni uznane ustawowo za wolne realizowane są w najbliższy dzień roboczy.

24. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Usługodawcą oraz nie ulega zamianie niezależnie od zmiany w cenach umieszczonych na stronie internetowej po złożeniu zamówienia przez Użytkownika. Cena za usługi Porada on-line, Konsultacja księgowa oraz Konsultacja Prawna jest ceną brutto, ceny za pozostałe produkty to ceny netto do których należy doliczyć należny podatek VAT.

25. Usługa porada on-line, Konsultacja księgowa, Konsultacja prawna realizowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługa porada on-line oraz Konsultacja księgowa jest realizowana również w formie rozmowy telefonicznej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rozmowy. Realizacja w sposób prawidłowy usługi wymienionej wyżej, Użytkownik zobowiązany jest do posiadania aktywnego adresu e-mail.

26. W celu realizacji usługi Usługa porada on-line, Konsultacja księgowa, Konsultacja prawna Usługobiorca zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem formularza zamówienia tj. pola w formularzu zamówienia ,,Dodatkowe informacje” dokładnego opisu problemu który ma podlegać analizie wraz z dokładnym opisem stanu faktycznego.

27. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku gdy z opisu sytuacji i załączonych materiałów będzie wynikała bezzasadność jego sporządzenia. W takim przypadku Usługodawca poinformuje o tym Użytkownika w formie wiadomości e-mail.

28. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyboru właściwej usługi dla przedstawionej przez Użytkownika sytuacji faktycznej. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że opis stanu faktycznego oraz załączone dokumenty tyczą się innej usługi, niż ta za którą płatności dokonał Użytkownik, Usługodawca poinformuje Użytkownika o konieczności dopłaty wskazanej kwoty w terminie 2 dni od dnia otrzymania niniejszego maila. W przypadku braku dopłaty a uiszczenia części opłaty Usługodawcy jak i Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy oraz zwrot zapłaconej ceny.

29. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie dotyczyło rozwiązania zadań o charakterze edukacyjnym na studiach na kierunku prawo, administracja czy też na aplikacjach prawniczych itp.

30. Usługodawca zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie na pytania Użytkowników, którzy zawarli umowę w ramach usługi poprzez opłacenie usługi i skorzystanie z formularza zakupu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odesłania zapytania w ramach usługi wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi.

31. Usługa porada on- line, Konsultacja księgowa, Konsultacja prawna wysyłana jest do Użytkownika następnego dnia roboczego, liczonego od momentu wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny na rachunku bankowym Usługodawcy w danym dniu roboczym, przy założeniu, że operacje ta zostaną dokonane w godzinach od 8:00 – 15:00. W przypadku wpływu i zaksięgowania kwoty wyceny dokonanych poza w/w godzinami Produkt będzie wysyłany do Użytkownika na drugi dzień roboczy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wykonania usługi na następny dzień roboczy w przypadku, gdy w toku jej sporządzania wyjdą na jaw okoliczności wymagające doprecyzowania lub dosłania dodatkowych materiałów przez Użytkownika lub gdy według oceny Usługodawcy przedstawione zagadnienie wymaga głębszej analizy, pod warunkiem poinformowania Użytkownika odpowiednio wcześniej. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji oraz wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.

32. Usługa jest świadczona w formie wiadomości email lub jest sporządzana w podstawowym formacie PDF przesłanym wiadomością email, jeżeli nie jest świadczona w formie rozmowy telefonicznej.

33. Usługodawca zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Usługodawca zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

34. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

35. Usługa może zostać opłacona:

a) za pomocą karty płatniczej,

b) za pomocą przelewu bankowego,

c) za pomocą przekazu pocztowego,

d) za pomocą przelewów natychmiastowych obsługiwanych przez iMoje.

36. Użytkownik dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.

37. Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. Podczas składania zamówienia Użytkownik może zażądać przesłania faktury w formie papierowej. W celu otrzymania faktury papierowej użytkownik powinien przesłać niezbędne informację do wystawienia faktury papierowej oraz wyraźne żądanie wystawienia faktury papierowej.

ROZWIĄZYWANIE ORAZ CZAS TRWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

38. Świadczenie usługi polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia jest zawierana na czas określony tj. do momentu złożenia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Użytkownika. Z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia umowa ulega rozwiązaniu.

39. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

40. Wypowiedzenie umów o świadczenie usług elektronicznych możliwe jest do usług o charakterze ciągłym i bezterminowym.

41. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie o wypowiedzeniu usługi na adres: biuro@prawoprzedsiebiorcow.pl

42. Usługodawca ma prawo wypowiedzenia świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku stwierdzenia, iż:

a) sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania strony w tym m.in. z postanowieniami niniejszego Regulaminu, oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym normami moralnymi oraz obyczajowymi,

b) Istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych korzystających Użytkowników ze strony. Za uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa strony również uznają otrzymanie od osób trzecich oraz organów państwowych zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa,

c) Dane podane przez Użytkownika mają charakter bezprawny. Usługodawca obliguje się do wcześniejszego zawiadomienia Użytkownika o wypowiedzeniu umowy,

d) Istnieje uzasadnione podejrzenie, że Użytkownik dopuścił się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

e) Istnieje uzasadnione podejrzenie, podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych adresowych lub innych danych wymaganych przez Usługodawcę. W takim przypadku Usługodawca zobligowany jest do weryfikacji w drodze telefonicznej lub wiadomości email podanych przez Użytkownika danych adresowych lub innych danych wymaganych przez Usługodawcę.

43. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia e-mail lub wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny.

44. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub na adres siedziby Usługodawcy w formie papierowej.

45. Rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony dokonają innych ustaleń.

46. Według art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku  o prawach konsumenta Użytkownikowi będącemu konsumentem prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

47. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyn. Prawo to nie tyczy się przypadku określonego w pkt 46. W celu zachowania terminu wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu oraz wysłania oświadczenia przed upływem terminu 14 dnia za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@prawoprzedsiebiorcow.com lub w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy. O otrzymany oświadczeniu o odstąpieniu Usługodawca poinformuje Konsumenta w formie wiadomości e-mail na wskazany adres.

48. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał usługę czyli udzielił konsumentowi Porady on-line, Konsultacji księgowej lub Konsultacji prawnej. Za moment wykonania usługi w przypadku Porady on-line lub Konsultacji księgowej jest przesłanie w formie wiadomości email lub papierowej odpowiedzi na dane zagadnienie przedstawione w stanie faktycznym przekazanym przez konsumenta lub odbycie w ramach tej usługi rozmowy telefonicznej oraz odpowiedzi na pytania związane z przedstawionym stanem faktycznym. Momentem wykonania usługi Konsultacji prawnej jest przesłanie treści porady. Usługodawca informuje konsumenta, że po wykonaniu usługi, konsument utraci prawo odstąpienia od umowy a konsument wyraża zgodę na wykonanie usługi przez Usługodawcę przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.

49. Usługodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca dokonanych przez Konsumenta płatności. Zwrot płatności odbywa się takim samym sposobem zapłaty jakiego dokonał Konsument. Usługodawca za zgodą Konsument, dokona zwrotu w inny sposób, z tym że nie może wiązać się to dla Konsumenta z dodatkowymi kosztami.

REKLAMACJE

50. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług w ramach sklepu oraz reklamacje dotyczące zakupionych produktów można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@prawoprzedsiebiorcow.com. lub w formie pisemnej na adres: Business Consulting M&G Sp z o.o. z ul. Onyksowej 5 lok 25, 20-400 Lublin.

51. W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia reklamacji, w reklamacji należy dokładnie opisać co jest przedmiotem reklamacji oraz okoliczności dostrzeżonych nieprawidłowości.

52. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Reklamacja jest rozpatrywana w formie wiadomości email odsyłanej do składającego reklamację lub formie papierowej. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub w formie papierowej na adres wskazany przez Użytkownika.

ZASTRZEŻENIA ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

53. Usługodawca zastrzega, że usługi świadczone są w ramach zespołu obsługi www.prawoprzedsiebiorcow.com oraz nie są świadczone jako usługi kancelarii podatkowej, notarialnej, radcowskiej czy adwokackiej.

54. Zakazane jest dostarczanie oraz udostępnianie przez Użytkowników za pośrednictwem strony treści bezprawnych.

55. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com treści reklamowych.

56. Prawidłowe korzystanie ze strony oraz usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga od Użytkownika akceptacji plików cookies. Brak akceptacji plików cookies może spowodować brak prawidłowego działania strony oraz możliwości świadczenia usług. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w naszej Polityce Prywatności.

57. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem www.prawoprzedsiebiorcow.com wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z braku spełniania przez Użytkownika wymogów wynikających niniejszego regulaminu.

58. Wszelkie treści zawarte na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com podlegają ochronie wyrażonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zakazuje się bez pisemnej zgody powielania i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób oraz w jakiejkolwiek formie wszelkich treści i utworów znajdujących się na stronie oraz uzyskanych w wyniku świadczonych usług. Naruszenie powyższego zakazu bez zgody Business Consulting M&G Sp z o. o. spowoduje wszczęcie odpowiednich kroków prawnych.

59. Do poprawnego korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadania poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

60. Usługodawca zastrzega sobie możliwość występowania przerw technicznych na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com w celu konserwacji i obsługi. O planowanej przerwie technicznej Usługodawca powiadomi Użytkowników co najmniej dwa dnia przed planową przerwą zamieszczając komunikat na stronie o odpowiedniej treści.

61. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe Użytkowników powstałe w wyniku korzystania z świadczonych Usług przez Usługodawcę, chyba że powstały na skutek umyślnego działania Usługodawcy lub co innego wynika z niniejszego regulaminu.

62. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za skutki spowodowane niezastosowaniem się przez Użytkownika do Regulaminu a także brakiem spełniania wymogów technicznych przez Użytkownika niezbędnych do korzystania ze strony oraz spowodowane zaistnieniem siły wyższej. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy oraz oznaczeniem wiadomości przesłanych do Usługodawcy przez Użytkownika jako wiadomość SPAM.

63. Użytkownik zobligowany jest do powiadomienia Usługodawcy o zmienia adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku poinformowania o zmianie, uznaje się że wiadomości wysłane na poprzedni adres e-mail zostały skutecznie doręczone.

64. Usługodawca nie odpowiada za treści reklamowe zamieszczane na stronie oraz nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikające z zamieszczonych treści reklamowych.

65. Business Consulting M&G Sp z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronie www.prawoprzedasiebiorcow.com

66. Business Consulting M&G Sp z o. o. zastrzega sobie prawo ingerowania w treści zawartych na stronie oraz redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści uznawane powszechnie za wulgarne, obraźliwie, zabronione przez prawo, naruszające zasady współżycia społecznego oraz prawa Usługodawcy lub innych osób trzecich.

67. Zakazuje się umieszczania na stronie opinii lub innych treści reklamujących osoby wykonujące wolne zawody a także innych przedsiębiorców. Powyższy zakaz dotyczy również reklamy działalności i oferowanych usług i towarów.

68. Odpowiedzialność Business Consulting M&G Sp z o. o.  za nienależyte wykonanie oraz nie wykonanie usługi na podstawie zawartej z Użytkownikiem umowy jest ograniczona do wysokości zapłaconego wynagrodzenia tytułem wykonanej usługi. Powyższe ograniczenie nie dotyczy konsumentów

69. Przedmiotowy regulamin jest wiążący od dnia publikacji na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com oraz stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Regulamin może ulec zmianie. O każdorazowej zmianie regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości email. Użytkownik może w terminie 2 tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu wypowiedzieć umowę. Brak wypowiedzenia umowy jest równoznaczne z przyjęciem zmian w Regulaminie oraz akceptacji zmian w regulaminie. Wypowiedzenie warunków umowy może nastąpić poprzez złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie wiadomości email na adres biuro@prawoprzedsiebiorcow.com lub w formie papierowej na adres wskazany przez przedsiębiorcę. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Regulamin obowiązuje od momentu publikacji na stronie Usługodawcy.

70. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

71. Informacje zawarte na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

72. Wszelkie spory wynikające z świadczonych usług przez Usługodawcę strony zobowiązują się do rozstrzygania w polubowny sposób. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. Zapis dotyczący właściwości miejscowej nie ma zastosowania do sytuacji w których stroną jest konsument.

 

 

Załącznik nr 4 do Umowy udostępnienia formuły zakupowej “Kup z Twisto”

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Business Consulting M&G Sp z o.o. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.prawoprzedsiebiorcow.com przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Business Consulting M&G Sp z o. o. dane kontaktowe – numer telefonu: 533004044 adres e-mail: biuro@prawoprzedsiebiorcow.com.

2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) zrealizowania usług oferowanych na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com

b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

c) obsługa i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

W celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d)przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

3.Poza celami wskazanymi w ust. 2 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: prowadzenie nadzoru nad stroną w celach marketingowych i innych.

4.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

5.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust.2 , Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

ING Bank Śląski S.A.

Twisto Polska sp. z o.o.

6.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3.

7.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

8.W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

9.Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest sama spółka. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

13. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

14.W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.