Raj podatkowy- co to i dlaczego warto?

Poprzedni

Wszędzie słyszymy załóż spółkę zagranicą, uciekaj z Polski, zmień rezydencje podatkową……. Każdy nie chce płacić wysokich podatków z jedego powodu – głównie dlatego że są po prostu za wysokie!
Nieniejszy artykuł postanowilismy rozpocząć od tego skąd problem, jak klasyfikujemy podatki i przede wszystkim które możemy przenieść za granicę Polski.

W przepisach prawa podatkowego istnieje klasyfikacja na normy, które pozwalają na:
opodatkowanie w państwie źródła bez ograniczeń lub które zezwalają na opodatkowanie w państwie źródła tylko do określonego limitu.

Dochodami które mogą być opodatkowane bez ograniczeń w państwie źródła są:
-dochody z majątku nieruchomego położonego w danym państwie
-zyski z zakładu położonegow danym państwie
-dochód artystów i sportowców z działalnoiści wykonywanej w danym państwie
-wynagrodzenia dyrektorów płacone przez spółkę mającą siedzibę w danym państwie
-wnagrodzenie z tytułu zatrudnienia w sektorze prywatnym, z uwzględnieniem pewnych warunków
-uposażenia i emerytury wypłacane z tytyłu służby państwowej, z uwzględnieniem pewnych warunków

Dochody mogące być przedmiotem ograniczonego opodatkowania w państwie źródła:
-dywidendy – pod pewnymi warunkami
-odsetki – pod pewnymi warunkami

Dochody, które mogą być opodatkowane tylko w państwie miejsca zamieszkania (siedziby):
-należności licencyjne – (w Polsce tak jak odsetki i dywidendy)
-dochody ze zbycia udziałów/akcji
-płatności otrzymywane przez studentów na studia
-zyski z eksploatacji statków morskich i powietrznych uzyanych w transporcie międzynarodowym
-zyski przedsiębiorców, które nie są przypisane do zakładu
-wszystkie pozostałe rodzaje dochodów nie wymienione w postanowieniach umowy, jeśli nie stanowią zysków przypisanych zakładowi

Jakie metody stosuje się aby obejść powyźsze normy?
Po pierwsze …
Beneficial owner – co to takiego?
Jest to instytucja „faktycznego właściciela dochodu” posiadanie tego statusu pozwala skorzystać ze zredukowanej stawki podatkowej podatku u źródła, a czasem skutkuje całkowitym brakiem opodatkowania. Przez beneficial owner rozumieć należy osobę (fizyczną lub prawną), która rzeczywiście korzysta z przywilejów wynikających z prawa własności, nawet gdy tytuł własności opiewa na inne nazwisko. Spółka podstawiona nie może być uważana za beneficial owner, ponieważ mimo że jest formalnym właścicielem dochodu, w praktyce dysponuje bardzo ograniczonymi uprawnieniami, które czynią z niej zwykłego powiernika lub zwykłego zarządcę działającego na rachunek zainteresowanych stron
Po drugie …
Zjawisko określane jako treaty-shoppping Pojęcie stworzone w USA, wywodzi się z terminu forum shopping. Rezydent jednego państwa, innego niż państwo będące strona umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podejmuje próbę skorzystania z postanowień tej umowy, poprzez powołanie spółki, a powołanie takiej spółki nie ma sensu ekonomicznego bądź ma ona być wykorzystywana do prowadzenia transakcji o charakterze pozornym.

Zasady identyfikujące zjawisko:
a) jeżeli między państwem źródła a państwem siedziby nie ma zawartej umowy, bądź została ona zawarta, ale oferuje mniejszą ochronę niż umowa pomiędzy państwem źródła a państwem pośredniczącym
b) wykorzystuje się spółki położone w rajach podatkowych, aby przerzucać dochody z kraju do kraju
c)ansakcje nie mają biznesowego celu poza skorzystaniem z preferencji podatkowych oferowanych przez postanowienia umów

Jakich czynności i zjawisk nie lubią Państwa ?
Przede wszystkim nie lubią:
1) preferencji podatkowowych wynikających z umów wynegocjowanych przez państwa które są ekonomicznie rozszerzane na rezydentów z państw trzecich – inne intencje i zakłócenie równowagi podatkowej osiągniętej dzięki umowie
2) dochód podróżujący po świecie może w całości nie zostać opodatkowany bądź opodatkowany nieadekwatnie w stosunku do zamierzeń państw – stron umowy, a zasadą jest, że dochód jest zwolniony od opodatkowania w jednym państwie, jeżeli został opodatkowany w drugim
3) państwo, w którym rezydencję podatkową posiadają podmioty korzystające z treaty shopping nie mają potrzeby negocjować i zawierać umów z innymi państwami

Zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez OECD, pojęcie krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową obejmuje raje podatkowe i kraje stosujące szkodliwe preferencyjne reżimy podatkowe.

Raje podatkowe – czym się charakteryzują?
Raje podatkowe maja to do siebie, że posiadają surowe przepisy o tajemnicy bankowej i handlowej, nie posiadają kontroli dewizowej, wspópraca podatkowa z innymi krajami jest wyeliminowana, ograniczona liczba lub całkowity brak umów podatkowych,nieprzejrzyste stanowienie i stosowanie prawa,doskonałe możliwości spełnienia roli centrum finansowego (wysoko rozwinięty system telekomunikacji),brak wymogu prowadzenia przez podatnika na terytorium takiej jurysdykcji podatkowej realnej działalności gospodarczejwpływaja na fakt, iz dla przedsiebiorców są poprostu atrakcyjne podatkowo.

Raje podatkowe podlegaja klasyfikacji, wyróżniamy:
-kraje, w których dochód i majątek nie są opodatkowane (Bahrajn, Kajmany)
–kraje, które pobierają podatek dochodowy tylko według zasad terytorialnych (z działalności wewnątrzkrajowej, nie z zagranicznych źródeł (Kostaryka, Panama, Haiti, Filipiny)
–kraje o niskim opodatkowaniu (Isle of Man, Antyle Holenderskie)
–kraje, które w przypadkach szczególnych gwarantują ułatwienia podatkowe (Jamajka, Gibraltar)
–kraje, które praktykują tzw. przywilej holdingowy (zwolnienie od opodatkowania dywidend)

Co uważane jest przez systemy za szkodliwe?

Dochody podmiotów opodatkowane na ogólnie spotykanych zasadach, ale jednocześnie utrzymana jest 0 lub niskie stawki podatków dochodowych, przepisy regulujące reżimy podatkowe nie są dostatecznie transparentne a tak efektywnej wymiany informacji o podatnikach korzystających z preferencji podatkowych nie daje mozliwości innym państwom do nakładania podatków.

Na koniec warto nadmienić techniki jakie sprzyjaja unikaniu opodatkowania.

Są to Direct conduit method,Back to back loan method Stepping stone method Transfer rezydencji podatkowej.
Direct conduit method opiera się na powołaniu spółki pośredniczącej w sytuacji, w której spółka będąca rezydentem w jednym państwie inwestuje w drugim państwie, a pomiędzy tymi państwami nie ma zawartej umowy, albo istniejąca umowa nie przewiduje znaczących korzyści. Back to back loan stanowi odmianę metody direct conduit i ma zastosowanie przede wszystkim do transferowania odsetek Stepping stone method – zakłada powołanie drugiej spółki pośredniczącej w czwartym kraju, który ma podpisaną korzystniejszą umowę z państwem, w którym inwestycja ma być prowadzona. Ta struktura wymaga powołania dwóch spółek pośredniczących.Transfer rezydencji podatkowej polega np. na przeniesieniu miejsca zamieszkania osoby fizycznej

W poprzednich postach pisalismy np. ile kosztuje zdobycie rezydencji w Moanco. Pisalismy jak zyskac pozwolenie na prace i założyc firme w Liechtenstainie. Artykuł został napisany głównie po to aby rozświetlic Państwu wizje czego potrzebujecie, zanim zaczniecie prosić Nas o porade w tym zakresie.

Miło nam także poinformować, iż usługi prawne rozszerzyliśmy o:
poradę w zakresie optymalizacji podatkowej Państwa firmy, usługa dostepna w cenie od 3000,00 zł
założenie spółek w wybranym ,, raju,, od 6499,00 zł
obsluge ksiegową w Polsce i za granicą Polski od 1000,00 zł miesiecznie

Jeżeli szukasz rozwiązania dla swojej firmy zadzwoń lub napisz jestesmy do Twojej dyspozycji 🙂

@MG

KOMENTARZE 0