Przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – czy to w ogóle możliwe?

Poprzedni Następny

No i się stało, gapiostwo, brak czasu albo inna sytuacja losowa – w konsekwencji opłaciliśmy składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie. Udajemy się do placówki ZUS i standardowo słyszymy w okienku:,, Proszę złożyć wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe”.

Czym jest ten wniosek?

Wniosek o przywrócenie terminu do opłacenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to wniosek, w którym płatnik składek prosi Organ rentowy o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Czyli np. opłaciliśmy składkę 12 września a termin minął 10 września co oznacza, że składka nie została uiszczona w terminie. ZUS wyrażając zgodę na opłacenie składki po terminie uznaje, że dokonaliśmy zapłaty składki terminowo.

Czy wniosek zawsze jest rozpatrywany pozytywnie?

W pierwszej kolejności wniosek należy odpowiednie umotywować oraz podać przyczynę uchylenia się od opłacenia składki w terminie. Jak pokazuje praktyka orzecznicza Organ rentowy powinien wyrażać zgodę na opłacenie składki po terminie (fragment uzasadnienia wyroku w sprawie odwołania od decyzji ZUS):,, Stosownie do treści art. 14 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na wniosek ubezpieczonego, może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie. Zgoda na uiszczenie składki po terminie na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie wiąże się z koniecznością wystąpienia szczególnie uzasadnionego, wyjątkowego przypadku, czy szczególnie uzasadnionych okoliczności. Przepis ten nie uzależnia też udzielenia zgody na opłacenie składek po terminie od braku winy po stronie ubezpieczonego. Ustawa wymaga jedynie, aby zaistniał przypadek „uzasadniony” czyli taki, który obiektywnie uzasadnia opóźnienie i tłumaczy z jakich powodów składka nie została uiszczona w terminie. Przepis ten nie powinien być traktowany z nadmiernym rygoryzmem, tak aby każde uchybienie terminowi opłacenia składki prowadziło niejako automatycznie do wyłączenia z ubezpieczenia, bez względu na zaistniałe okoliczności.

Jednak pomimo dość jednolicie ukształtowanego orzecznictwa na korzyść ubezpieczonych oraz przesłanek na wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie ZUS dosyć często odmawia. Nie raz słyszeliśmy historię w których ubezpieczeni odpowiadają jak z nadmiernym rygoryzmem ZUS podchodzi do zagadnienia przywracania terminu do opłacenia składki i wydaje odmowy w stosunku do osób powracających z zasiłków macierzyńskich i rodzicielskich. W szczególności zastanawiającym jest fakt, że brak zgody na opłacenie składki po terminie dosyć często dotyczy osób z zadeklarowaną wysoką podstawą

Jak napisać skuteczny wniosek o przywrócenie terminu?

Na naszą korzyść zawsze przemawia fakt, że opłacenie składki po terminie zdarzyło nam się po raz pierwszy. Jest to bardzo mocny argument, którym posługują się Sądy wydając wyrok oraz przywracając termin do opłacenia składki. Inne przyczyny uzasadniające wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych to m.in. choroba ubezpieczonego, nagły wyjazd, brak pieniędzy wywołany czynnikami niezależnymi od ubezpieczonego, siła wyższa, wypadek losowy, czy też inne okoliczności, które obiektywnie wyjaśniają, że zapłata składek w terminie była niemożliwa albo niezapłacenie ich w terminie było niezależne od woli ubezpieczonego, a samo niezapłacenie składek w terminie nie było spowodowane tylko zaniedbaniem (brakiem staranności) ubezpieczonego.
Musimy pamiętać o jednym, zawsze dla świętego spokoju lepiej złożyć wniosek o przywrócenie terminu, nie warto bowiem z tak błahego powodu wkroczyć na ścieżkę sądową i spędzić na walce z ZUS około 2 lat.
Drodzy czytelnicy, piszemy dla Państwa takie wnioski już od 100 zł netto. Sporządzony przez nas wniosek, który zostałby negatywnie rozpatrzony przez ZUS stanowi już dobrą podstawę do odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

KOMENTARZE 0