Polityka prywatności Business Consulting M&G Sp. z o.o.

1. Ochrona danych osobowych jest zawsze jednym z najważniejszych aspektów w działalności każdej firmy, a co za tym idzie także i naszej. Jako podmiot dostarczający usługi księgowe, prawnicze, consultingowe i inne będące przedmiotem statutowej działalności spółki oraz korzystający z różnych narzędzi i oprogramowań w celu świadczenia dla Państwa jako naszych klientów różnego rodzaju usług, czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych, które nam powierzacie i które są przetwarzane przez naszą firmę

Business Consulting M&G Sp z o. o ul. Onyksowa 5 lok 25, 20-582 Lublin, wpisaną do KRS pod numerem 0000748931 prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego kapitał zakładowy 5000 zł, NIP 7123374776, REGON 381312589, TEL. 533 004 044

zwaną dalej Business Consulting M&G Sp. z o. o..

Naszym celem jest również dochowanie należytej staranności w informowaniu Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie w odniesieniu do treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym, w niniejszej polityce prywatności informujemy Państwa o sposobie przetwarzania przez nas Waszych danych, podstawach prawnych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach innych podmiotów do danych i sposobach ich przetwarzania z tym związanych.

2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych nazywana jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób automatyczny lub zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Business Consulting M&G Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

3. Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich wymienionych przypadków w pkt.2 w których Business Consulting M&G Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to wszystkich przypadków, w których Business Consulting M&G Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł, czyli od tzw ,,osób trzecich”. Business Consulting M&G Sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki informacyjne określone odpowiednio w art.13 i art.14 RODO oraz zgodnie z tymi przepisami.

Pełne dane Business Consulting M&G Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych:
Business Consulting M&G Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Onyksowej 5 lok 25, 20-582 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000748931, o kapitale zakładowym wpłaconym w wysokości 5000 zł, NIP  7123374776, REGON 381312589. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Business Consulting M&G Sp. z o.o. jest sama spółka.

4. Naszym celem jest przekazanie Państwu w sposób przejrzysty podstaw prawnych, celów i sposobów przetwarzania danych osobowych przez Business Consulting M&G Sp. z o.o. Z należyta starannością każdorazowo staramy się wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych. Jednocześnie zaznaczamy, że za każdym razem kiedy przetwarzamy dane osobowe analizujemy zarówno negatywne jak i pozytywne skutki przetwarzania takich danych i równoważymy interes i prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych ponad interes danej osoby, której danych jesteśmy administratorem.

5. Osoby fizyczne korzystające ze strony internetowej www.prawoprzedsiebiorcow.com będącej własnością Business Consulting M&G Sp. z o.o. lub korzystające z usług świadczonych przez Business Consulting M&G Sp. z o.o. drogą elektroniczną (np. sklep internetowy na stronie www.prawoprzedsiebiorcow.com prowadzone przez Business Consulting M&G Sp. z o.o.), mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Zbieranie i wykorzystywanie informacji ze strony internetowej o ich użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art.18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Jako wykonawca usług możemy zbierać dane osobowe automatycznie jednak w ograniczonym zakresie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego ze strony internetowej. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżniamy te, które są niezbędne do działania strony Business Consulting M&G Sp. z o.o.. Pliki cookies wykorzystywane są aby zapewnić: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania, zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe dodanie komentarza do artykułów znajdujących się na stronie, zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe www.prawoprzedsiebiorcow.com, monitoring dostępności usług. Inna grupa plików cookies, to pliki, które nie są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, ale ułatwiaj takie czynności jak: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”), dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników, ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją, przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym, wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

7. Business Consulting M&G Sp. z o.o. korzysta też z usług innych podmiotów czyli podwykonawców usług, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW, zbieranie zbiorczych statystyk które pozwalają nam poznać zasady korzystania z naszej strony przez użytkowników, ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Pliki cookies potrzebne są również do: analizy korzystania z serwisów Business Consulting M&G Sp. z o.o., kontrolowania jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść, kontrolowania jak często użytkownicy wybierają daną usługę, badania zapisów na newslettery, wykorzystania systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce, wykorzystania narzędzia do komunikacji, integracji z portalem społecznościowym, płatności internetowej.

8. Wymieniając podmioty lub podwykonawców usług, mamy na myśli: Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com),Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com) imoje (więcej informacji na stronie: www.ing.pl) Zawartości pochodzące od tych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z powyższym prosimy aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców, ponieważ oni mają odrębną od naszej politykę prywatności oraz plików cookies, a co za tym idzie ponoszą sami odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych.

9. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Business Consulting M&G Sp. z o.o. lub przez innych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Business Consulting M&G Sp. z o.o. przestrzega jednak, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez naszą stronę mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach nawet nie da się skorzystać z przeglądania zasobów strony.

10. Informujemy także, ze zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej www.prawoprzedsiebiorcow.com przez jego użytkowników oraz ich adresy IP, które wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną. Adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych np. przez Google Analytics tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Dane zebrane w niniejszy sposób przesyłamy firmom reklamowym w celu promowania strony na innych serwerach.

11. Mamy nadzieję, że zdają sobie Państwo także spraw z faktu, iż możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika strony na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie sytuacji specyficznych i nie są to czynności nagminne.

12. W szczególnych przypadkach np. w formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje od potencjalnych klientów, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe, dane o stanie zdrowia, o stanie rodziny itp.

13. Informacje które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony www.prawoprzedsiebiorcow.com mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, głównie jeżeli chodzi o zgody znajdujące się pod formularzem kontaktowym jednak nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

14. W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony www.prawoprzedsiebiorcow.com należącej do Business Consulting M&G Sp. z o.o. stosujemy różne podstawy prawne w zależności od celu w jakim są użyte dane.

15. Zbieramy następujące dane osobowe od osób które kontaktują się z Business Consulting M&G Sp. z o.o. bezpośrednio lub za pomocą strony www.prawoprzedsiebiorcow.com: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail oraz numer telefonu/ faksu, adres zamieszkania, adres zameldowania, numer PESEL, numer NIP, dane medyczne, dane ubezpieczeniowe. Osoby korzystające z zakładki kontakt mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika/Nick i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce opisać w niniejszej wiadomości.

16. Prosimy nie podawać za pośrednictwem strony internetowej informacji ze szczególnych kategorii danych osobowych (o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku ujawnienia powyższych informacji, będzie to oznaczać wolę oraz zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione. Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika na rzecz Business Consulting M&G Sp. z o.o. lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez tą osobę za pomocą akceptacji niniejszej polityki bezpieczeństwa. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

17. Business Consulting M&G Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów, potencjalnych klientów i klientów pozyskanych online. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z klientami Business Consulting M&G Sp. z o.o. niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe). Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Business Consulting M&G Sp. z o.o.. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail lub inne służbowe dane kontaktowe. Nadto, w przypadku klientów, którzy zawarli z Business Consulting M&G Sp. z o.o. umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych, numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów biznesowych mogą być ujawnione stałym współpracownikom Business Consulting M&G Sp. z o.o. stanowiącym jej siły handlowe i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej Business Consulting M&G Sp. z o.o..

18. Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej dla przetwarzania danych osobowych przez Business Consulting M&G Sp. z o.o.. W obowiązujących w Business Consulting M&G Sp. z o.o. politykach, w tym politykach dotyczących obiegu danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że: 1) w przypadku, gdy Business Consulting M&G Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika 2) w przypadku, gdy Business Consulting M&G Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje 3) przypadku, gdy Business Consulting M&G Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy 4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

19. Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Business Consulting M&G Sp. z o.o. ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu Business Consulting M&G Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które Business Consulting M&G Sp. z o.o. przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być: – ww. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. processorzy) – podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Business Consulting M&G Sp. z o.o. – podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Business Consulting M&G Sp. z o.o. – pozostali podwykonawcy Business Consulting M&G Sp. z o.o., świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Business Consulting M&G Sp. z o.o., a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy – podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta) – firmy windykacyjne – audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi – organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, (przy czym w dwóch ostatnich przypadkach dane przekazujemy tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami).

20. W przypadku danych osobowych podlegających przepisom UE należy zauważyć, że: transgraniczne przekazywanie może dotyczyć państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza teren EOG do państwa, które według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, przekazywanie odbywa się wyłącznie na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

21. Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Business Consulting M&G Sp. z o.o jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@prawoprzedsiebiorcow.com. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności. Dotyczy to wszystkich osób mających kontakt zarówno bezpośrednio jak również w formie online z usługami firmy Business Consulting M&G Sp. z o.o. lub przez stronę www.prawoprzedsiebiorcow.com.

22. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres biuro@prawoprzedsiebiorcow.com. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów dla których zostały zebrane albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Business Consulting M&G Sp. z o.o.. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Natomiast prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

23. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres biuro@prawoprzedsiebiorcow.com. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarza Business Consulting M&G Sp. z o.o., mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Kontakt bezpośredni w siedzibie Business Consulting M&G Sp. z o.o.  lub pod adresem :Business Consulting M&G Sp. z o.o. ul. Onyksowa 5 lok 25, 20-582 Lublin tel 533004044.

24. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

25. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).