Od 1 września 2018 roku obniżenie wieku wymaganego do zatrudnienia młodocianych

Poprzedni Następny

Z dniem 1.09.2018 roku weszła w życie wprowadzona ustawą z dnia 19.03.2009 roku zmiana na podstawie której obniżono wiek dla pracowników młodocianych  z 16 lat na 15 lat.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy zabronionym jest zatrudnianie małoletnich którzy nie ukończyli wymaganego wieku, czyli obecnie 15 lat. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 15 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

Samo ukończenie 15 lat nie jest jedynym warunkiem potrzebnym do zatrudnienia młodocianych. Poza ukończeniem 15 lat, młodociani muszą dodatkowo ukończyć co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową (czyli gimnazjum-zapis o szkole podstawowej został ujęty w kodeksie pracy) oraz przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego.

Kodeks pracy wprowadza jednocześnie regulację na podstawie której minister właściwy do spraw pracy  w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania  może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:

1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej;

2)zwolnienie młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia przygotowania zawodowego;

3) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową;

4) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.

 

KOMENTARZE 0