Niekaralność pracownika w sektorze finansowym- możliwość uzyskiwania informacji od pracownika

Poprzedni Następny

Dzięki Ustawie z dnia 12 kwietnia 2018 roku o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, od 27 czerwca 2018 roku pracodawcy z branży finansowej mają możliwość uzyskiwania informacji od pracowników oraz osób ubiegających się o pracę czy byli skazani prawomocnym wyrokiem za dane przestępstwo.

Nie dotyczy to wszystkich pracowników oraz kandydatów o pracę, ale wyłącznie pracowników zatrudnionych na stanowisku na którym pracownik zarządza mieniem lub podejmuje decyzję związane z dużym ryzykiem utraty mienia tego podmiotu lub osób trzecich albo spowodowania dużej szkody temu podmiotowi lub osobom trzecim.

Dodatkowo obejmie to pracowników i kandydatów którzy mają dostęp do informacji prawnie chronionych.

Istotnym jest również to, że zmiana obejmie nie tylko osoby ubiegające się o pracę ale również osoby już zatrudnione, z tym że w przypadku osób już zatrudnionych pracodawca może żądać informacji o niekaralności nie częściej niż raz do roku.

Ponadto pracodawca będzie mógł żądać takich informacji w przypadku zmiany stanowiska przez pracownika i zatrudnieniu na wyżej wskazywanych stanowiskach.

Pracodawca ma również możliwość zażądania informacji o niekaralności w przypadku podejrzenia skazania pracownika za wyżej wymienione przestępstwo w trakcie zatrudnienia. Dodatkowo bez znaczenia będzie to czy mamy do czynienia z umową o pracę czy też umową cywilnoprawną czyli umową o dzieło, umową zlecenia lub inną tego typu umową.

Pracodawca informację o niekaralności może pozyskać na podstawie oświadczenia pracownika oraz na podstawie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego- zażądanego wcześniej od pracownika.

A co w przypadku kiedy pracownik lub kandydat na pracownika nie będzie chciał udzielić nam żądanej informacji?  Pracodawca będzie miał możliwość rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy lub nie zatrudniania takiego kandydata.

KOMENTARZE 0