Kiedy składka za ZUS jest opłacona po terminie? Co o tym decyduje?

Poprzedni Następny

Organ rentowy po zmianach z dnia 01.01.2018 roku szczególnie uważnie przygląda się terminowości oraz wysokości płatności składki. Nowe zmiany, które weszły w życie uniemożliwiły zastosowanie podzielonej płatności na każdy z funduszy ubezpieczeń społecznych i ukróciły proceder opłacania w terminie tylko i wyłącznie składek na ubezpieczenie społeczne wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym po to by zachować prawo do świadczeń.

Jak było kiedyś?

Każdy fundusz był oddzielnym kontem, nieważne było że na funduszu zdrowotnym jest niedopłata i składka jest wpłacona po terminie, liczyło się tylko i wyłącznie saldo na funduszu społecznym, które musiało być zgodne z deklaracją DRA za dany miesiąc. Można było mieć np. 10 tys. zł zaległości na funduszu pracy i opłaconą składkę społeczną aby świadczenie przysługiwało.

Jak jest teraz?

Obecnie, jeżeli kwota z deklaracji za dany miesiąc na wszystkie składki nie ma pokrycia na indywidualnym koncie płatnika, ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacono składki w pełnej wysokości.

Data opłacenia składki z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej upływa dziesiątego dnia miesiąca jeżeli nie zatrudniamy pracowników lub piętnastego dnia miesiąca jeżeli ich zatrudniamy. Zdarza się, że opłacamy składkę ostatniego dnia czyli dziesiątego lub piętnastego. Wówczas często środki trafiają do ZUS jedenastego dnia miesiąca lub szesnastego dnia miesiąca. Dzieje się tak ponieważ bank zgodnie z zawartymi umowami z klientami, ze względu na zlecenie przelewu po godzinie granicznej, czyli np. 20:00, realizuje go następnego dnia roboczego. Jest to zgodne z trybem realizacji zleceń w banku, ale pieniądze są księgowane dopiero jedenastego lub szesnastego na koncie ZUS, co wielokrotnie przez ZUS traktowane jest jako opłacenie składki po terminie i oczywiście jest już powodem do ustania ubezpieczenia chorobowego.

Co wtedy robi ZUS?

Wskazuje, iż opłaciliśmy składkę po terminie i każe składać wniosek o przywrócenie terminu, który wówczas jest bezzasadny

Co powinniśmy wiedzieć w takiej sytuacji?

Najważniejsza w przedstawionej wyżej sytuacji  jest wiedza o dacie i godzinie obciążenia konta, która jest bardzo łatwa do ustalenia przez bank- jest to bowiem system teleinformatyczny i  godziny podawane są  co do sekundy, możemy poświadczyć to także smsem z banku potwierdzającym transakcje. Ewentualnie możemy zwrócić się z bezpośrednim zapytaniem do banku o podanie godzin i sald dla takich pozycji jak:

*saldo na rachunku np. na godzinę 00:01 dnia15.11.2018 roku;

*godzina zlecenia transakcji;

*saldo na godzinę np. 23:59 dnia 15.11.2018 roku;

*data przekazania przez system bankowy środków na konto ZUS;

* data księgowania na koncie ZUS

Dlaczego wiedza o obciążeniu rachunku jest taka istotna?

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego: ,,Zgodnie z art. 31 u.s.u.s. w związku z art. 59 § 1 pkt 1 i art. 60 § 1 pkt 2 o.p., w przypadku rozliczeń bezgotówkowych dniem zapłaty składki jest dzień obciążenia rachunku bankowego na podstawie polecenia przelewu. Jako dzień obciążenia rachunku bankowego należy rozumieć dzień, w którym rachunek bankowy został pomniejszony o kwotę składki. Nie jest zatem tym dniem dzień zlecenia bankowi dokonania tej operacji ani też dzień, kiedy pieniądze trafią na rachunek organu rentowego. Z kolei w myśl art. 63c ustawy z 1997 r. – Prawo bankowe, polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego. Zatem dla ustalenia daty zapłaty składki znaczenie ma data obciążenia rachunku (data, w której rachunek bankowy został pomniejszony o kwotę składki), a nie data wystawienia polecenia, jak również nie data zwiększenia kwoty na rachunku wierzyciela (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Jeżeli mają Państwo podobny problem, warto do Nas zdzwonić, bowiem każdy bank inaczej nadpisuje salda, inaczej przedstawia transakcje wychodzące i często pomimo widoku na potwierdzeniu przelewu daty np. księgowania i transakcji dnia 16.05.2018  roku okazuje się, że w innym folderze można znaleźć rozwiązanie całej sytuacji.Zapraszamy zatem do porady online na Naszej stronie.

KOMENTARZE 0