IP BOX – co to takiego? i jak na tym skorzystać?

Poprzedni Następny

IP Box – korzyści dla przedsiębiorców

Ulga IP Box to legalne i wspierane przez ustawodawcę narzędzie optymalizacyjne, gwarantujące realne korzyści dla przedsiębiorców w postaci mniejszego podatku dochodowego do zapłacenia, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Czym jest IP Box?

IP to prawnie chroniona własność intelektualna w postaci m.in. opatentowanych wynalazków, wzorów użytkowych oraz przemysłowych, a także wszelkich praw do produktów leczniczych oraz praw do programów komputerowych.
Przepisy przewidują możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5% dla dochodów uzyskanych ze skomercjalizowanego IP.
Komercjalizacja IP to uzyskiwanie dochodów w postaci m.in. opłat licencyjnych oraz dochodów ze sprzedaży produktów wytworzonych w oparciu o posiadane patenty.
Ważne! Z ulgi może skorzystać każdy przedsiębiorca.

Kwalifikowane IP

Kwalifikowane IP to wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo–rozwojowej następujące prawa własności intelektualnej:
prawo do wynalazku (patent),
dodatkowe prawo ochronne na wynalazek,
prawo ochronne na wzór użytkowy,
prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub środek ochrony roślin,
prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu,
prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt,
prawo do programu komputerowego.
Wymogiem jest, aby kwalifikowane IP podlegało ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawowych lub umów międzynarodowych.
W przypadku programów komputerowych, czy aplikacji mobilnych – samo ich wytworzenie powoduje, że są objęte ochroną na podstawie przepisów o prawie autorskim. Zatem przychody związane z wytworzonym oprogramowanym, będą kwalifikowały się do preferencji podatkowej.

Jak działa ulga IP Box:
Dochodem z kwalifikowanego IP jest dochód z działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:
z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego IP,
ze sprzedaży kwalifikowanego IP,
z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Podstawa opodatkowania:
Podstawą opodatkowania jest kwalifikowany dochód z kwalifikowanego IP osiągnięty w roku podatkowym. Wysokość tego kwalifikowanego dochodu ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP i wskaźnika.
Wskaźnik odlicza się według wzoru:

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez przedsiębiorcę kwalifikowane koszty wydatkowane na:
a – prowadzoną bezpośrednio przez przedsiębiorcę działalność badawczo–rozwojową związaną ze skomercjalizowanym IP,
b – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych ze skomercjalizowanym IP od podmiotu niepowiązanego z przedsiębiorcą,
c – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych ze skomercjalizowanym IP od podmiotu powiązanego z przedsiębiorcą,
d – nabycie przez przedsiębiorcę kwalifikowanego IP.

Przykład:
Potencjalny dochód z IP
2 000 000 zł
Podatek należny przy zastosowaniu stawki 5% IP Box
100 000 zł
Podatek należny przy zastosowaniu stawki podstawowej 19% (przy kosztach uzyskania przychodu 500.000 zł)
285 000 zł
Potencjalna oszczędność z tytułu CIT
185 000 zł

* Stratę można rozliczać w ciągu 5 następujących po sobie kolejno lat z kwalifikowanym dochodem osiągniętym z tego samego kwalifikowanego IP, z którego powstała strata.

Co oferujemy:

Pomoc w uzyskaniu ochrony prawnej innowacji, które mogą uzyskać status prawnie chronionej własności intelektualnej,
identyfikację kwalifikowanego IP,

Wparcie w ocenie czy prowadzone w przedsiębiorstwie prace nad tworzeniem lub ulepszeniem IP spełniają ustawowe przesłanki do uznania ich za prace badawczo-rozwojowe zastosowania ulgi, w tym identyfikację prac B+R kwalifikujących się do ulgi i analizę dokumentów pod kątem możliwości rozpoczęcia prac B+R w przedsiębiorstwie,
identyfikację dochodów i kosztów związanych z kwalifikowanym IP,

Wsparcie w zakresie przygotowania rozwiązań ewidencyjnych wymaganych przepisami prawa podatkowego, przygotowanie dokumentów wskazujących na możliwość lub zakres skorzystania z IP Box (memorandum), przygotowanie wniosków o indywidualne interpretacje w zakresie możliwości lub zakresu skorzystania z IP Box.

Koszt uzyskania niezbędnej w niniejszym zakresie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego od 4 000,00 zł + VAT;

Koszt wdrożenia niezbędnych rozwiązań w przedsiębiorstwie, zaczyna się od 5 000,00 zł + VAT.

Zapraszamy do współpracy.

KOMENTARZE 0