Forma pisemna umowy o dzieło

Poprzedni Następny

Wiadomym jest, że do zawarcia umowy o dzieło nie jest potrzebna forma pisemna. Równie dobrze umowę możemy zawrzeć w formie ustnej, tak samo jak klauzule dodatkowe do tej umowy które mogą być zawierane w formie ustnej zaś sama  umowa o dzieło może być zawarta w formie pisemnej.

W przypadku zawarcia takiej umowy w formie ustnej lub zawarcia dodatkowych klauzul do tej umowy, musimy się liczyć z tym, iż w przypadku sporu z naszym wykonawcą będziemy mieli utrudnioną drogę dochodzenia naszych roszczeń w ewentualnym procesie sądowym. Przykładem może być najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6 lipca 2018 roku sygn. akt II CSK 590/17 które zapadło na tle stanu faktycznego w którym wykonawca nie zawarł z zamawiającym dodatkowej klauzuli do umowy o dzieło w formie pisemnej ale ustnej, pomimo zawartej wcześniej umowy o dzieło w formie pisemnej.

Spór toczył się z powództwa wykonawcy gdyż zamawiający nie chciał dopłacić reszty kwoty za dodatkowo wykonane prace objęte właśnie klauzulą w formie ustnej. W wyniku toczącego się procesu Sąd I instancji oddalił powództwo wykonawcy, natomiast Sąd Okręgowy w Koszalinie  wskazując, że brak jest dostatecznego doprecyzowania żądania zawartego umowy oddalił apelację powoda.

Sąd stwierdził, że skoro strona dochodzi roszczenia z tytułu zawartej umowy w formie ustnej to musi w sposób precyzyjny określić żądanie, czego powód nie uczynił w toku postępowania przed Sądem I i II instancji.

Jak to często bywa sprawa trafiła do Sądu Najwyższego który również stwierdził, że brak jest podstaw do uchylenia lub zmiany wyroku, ze względu na brak precyzyjnego określenia roszczenia.

Z  powyższego stanu faktycznego wyraźnie zatem wynika, że jedną z przesłanek skutecznego dochodzenia roszczenia od stron umowy jest precyzyjne określenie dochodzonej wierzytelności, co niewątpliwie możliwe jest dzięki zawarciu umowy w formie pisemnej, gdzie precyzyjnie określimy elementy łączącego nas stosunku zobowiązaniowego.

Pozwoli to uniknąć wątpliwości oraz ułatwi nam dochodzenie roszczeń na drodze sądowej.

KOMENTARZE 0