Działalność nieewidencjonowana, ulga na start – korzyści i straty

Poprzedni Następny

Działalność nieewidencjonowana zmniejszy niewątpliwie koszty osób, które prowadzą dodatkową działalność na niewielką skalę w zakresie np. handlu, usług szkoleniowych, usług porządkowych, opieki nad dzieckiem.

Osoby, których przychód należny z takiej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 2018 r. kwoty 1050,00 zł, nie będą musiały opłacać składek, co w przypadku tak niskich dochodów mogłoby całkowicie pozbawić je zysku.

Należy zauważyć, że chodzi o przychody należne w miesiącu, a więc niekoniecznie faktycznie w miesiącu otrzymane.

Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  – w odniesieniu do przychodów z działalności gospodarczej przewiduje szczególne regulacje w zakresie pojęcia przychodu. Zgodnie bowiem z art 14 ust 1 za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Taka sytuacja może być korzystna dla osób, które podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów np. z tytułu stosunku pracy i w konsekwencji z tytułu działalności gospodarczej byłyby zobowiązane tylko do opłacania składki zdrowotnej.

Ulgę na start, jak wynika z uzasadnienia projektu Prawa przedsiębiorców, należy traktować jako szczególny rodzaj korzyści i zachęty dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą po raz pierwszy lub ponownie po upływie dłuższego okresu. Szczególnie, że początek działalności może wiązać się z koniecznością ponoszenia znacznych kosztów i w konsekwencji z niewielkimi zyskami lub ich brakiem.

Nie można jednak zapominać, że niepodleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez przedsiębiorcę przez okres prowadzenia działalności nieewidencjonowanej lub korzystania z 6-miesięcznej ulgi wpłynie na nasze prawo do świadczeń emerytalnych, rentowych i chorobowych w przyszłości.

Czy warto korzystać z przywileju ustanowionego przez ustawę o prawie przedsiębiorcy ? Czy korzyści są miarodajne w porównaniu do strat płynących z braku zabezpieczenia społecznego w postaci świadczeń emerytalnych, zasiłkowych i rentowych ?

Wahacie się z której ulgi skorzystać – zadzwońcie lub napiszcie, nasze porady prawne są konsultowane z najlepszymi prawnikami w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

KOMENTARZE 0