Bezrobotni pamiętajmy- wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy jest obowiązkowa!

Poprzedni Następny

Pamiętajmy, że będąc osobą bezrobotną mamy ustawowy obowiązek stawiennictwa na wezwanie Powiatowego Urzędu Pracy (PUP). Stawiennictwo ma na celu potwierdzenia gotowości do pracy i zdolności do podjęcia zatrudnienia.

W przypadku braku możliwości stawiennictwa w PUP mamy obowiązek powiadomienia w terminie 7 dni o przyczynie niestawiennictwa która musi być uzasadniona. Nie dokonując powyższej czynności narażamy się na utratę statusu osoby bezrobotnej oraz przywilejów z tym związanych. PUP nas zawsze poucza o powyższym obowiązku i lepiej tego nie lekceważmy. Wprawdzie w przypadku nie dopełnienia powyższego obowiązku i orzeczenia przez Starostę o utracie statusu osoby bezrobotnej przysługuje nam odwołanie od decyzji do Wojewody a następnie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednakże nasze odwołanie przy braku uzasadnionych argumentów może się skończyć negatywnym wyrokiem i podtrzymaniem zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z ustawą o z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.). tj. art. 33 ust. 4 pkt 4 Starosta ma możliwość pozbawienia statusu bezrobotnego jeżeli ten nie zjawił się w PUP w wyznaczonym terminie oraz nie powiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie niestawiennictwa.

Przepis ma charakter bezwzględnie obowiązujący co oznacza, iż musi być zastosowany w przypadku zaistnienia takiej sytuacji. Oczywiście tak jak było wspomniane wcześniej, bezrobotny może usprawiedliwić swoją nieobecność ale musi to być faktyczne usprawiedliwienie czyli np. jakiś wypadek losowy. Za takie usprawiedliwienie nie można uznać np. wskazanie miejsca pracy w innym mieście albo skierowanie do pracy która nam nie odpowiada.

Skupmy się na tym 7 dniowym terminie. Kiedy rozpoczyna bieg?

Termin zaczyna biec od dnia obowiązkowego stawiennictwa w PUP. W pewnych sytuacjach 7 dniowy termin rozpoczyna się od dnia ustania usprawiedliwionej obiektywnie przeszkody niepozwalającej nam na stawiennictwo w PUP. Usprawiedliwienie nieobecności przynosi skutek, gdy wystąpiły przyczyny nagłe, na które bezrobotny nie miał wpływu, czyli nagła choroba, wypadek losowy np. pożar, powódź, zamieć śnieżna itp. Doskonale powyższą kwestię wyjaśnił między innymi Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 27.02.2018 roku sygn. akt VIII SA/Wa 723/17.

KOMENTARZE 0